Hướng dẫn xem lịch học

Lịch học sử dụng Google Sheets, nên dùng laptop hoặc desktop để xem. Trong trường hợp dùng điện thoại nên dùng App (cho Android hoặc iOS), vào Google để tìm kiếm từ khóa Google Sheets App for Android (hoặc for iOS)

Trường hợp Download về trên máy dưới dạng Excel (File/Download) thì lưu ý là lịch có thể bị cập nhật online.