Về việc đăng ký học thêm, học lại trong học kỳ II- 2017-2018

Các sinh viên theo dõi lịch chi tiết, xác định các học phần mình có thể học thêm, học lại.

Một số học phần chung hiện nay chưa có, vì phải đợi sinh viên năm cuối thực tế tốt nghiệp xong (khoảng tháng Tư, 2018) mới tổ chức được, để các sinh viên năm cuối có thể theo học. Để đăng ký sinh viên cần nộp đề nghị theo mẫu cho Phòng Đào tạo và trình đề nghị này với giảng viên để được chấp thuận vào học. Mẫu phiếu xem tại đây.