Kết quả chuyển điểm cho sinh viên chính quy đang học tại trường

Các sinh viên đã học chương trình khác, có yêu cầu chuyển điểm xem kết quả này, mọi thắc mắc phải báo cho Phòng Đào tạo đến cuối thứ sáu tuần này.

Xem tại đây