Đăng ký học đối với các lớp năm 3

Sinh viên năm 3 ngành Dược và Xét nghiệm còn thiếu, nợ môn đến đăng ký ở Phòng Đào tạo trong tuần này (16/04/2018), hạn chót là chiều thứ 6 (20/04/2018)