Danh sách xét công nhận tốt nghiệp CĐCQ ngành Hộ sinh, Chẩn đoán hình ảnh đợt tháng 05.2018

SV ngành Hộ sinh, Chẩn đoán hình ảnh năm 3 (các ngành khác chưa có điểm Thực tế Tốt nghiệp) có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, xem cột số tín chỉ phải nộp học phí để hoàn thành học phí trước khi được xét công nhận TN.

Sinh viên phải hoàn thành học phí đến hết thứ 6 (25.05).

SV có thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân (giới, ngày tháng năm sinh…) thì đến Phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối đến hết thứ 6 (25.05).

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp xem chi tiết tại đây.