Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường

Căn cứ yêu cầu về việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ công nghệ thông tin hiện nay, nay Nhà trường giao cho Trung tâm Tin học Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm tin học ngoại ngữ Đại học Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng để kiểm tra cấp Chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn nâng cao, cụ thể như sau Đọc tiếp Lớp bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin Nâng cao cho Giảng viên-Viên chức tại Trường