Về lớp học phần Nghiên cứu Khoa học bổ sung

Do sinh viên đăng ký đông, Phòng Đào tạo chia thành các lớp như sau:

Lớp NCKH-BS-A gồm các sinh viên lớp Dược năm 3 chưa hoàn thành học phần và các lớp khác. Lịch học như cũ.

Lớp NCKH-BS-B1 gồm các sinh viên lớp Dược năm 1,2: S4C, S4D, S5C, S5D sẽ học các buổi sáng (lịch cụ thể xem dưới).

Lớp NCKH-BS-B2 gồm các sinh viên lớp Dược năm 1,2: S4A, S4B, S5A, S5B sẽ học các buổi chiều (lịch cụ thể xem dưới).

Trường hợp các em bị trùng buổi do học các học phần khác thì lên Phòng Đào tạo xin hủy, và phải nêu rõ lý do trùng buổi nào.

Lịch thi môn này sẽ dời một tuần, đến 7/7.

Xem lịch tại đây