Danh sách sinh viên dự thi Học phần Dược cổ truyền (23/06/2018)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

.Lưu ý: Nếu sinh viên nào trùng ca thi so với lịch học thì liên hệ Phòng Khảo thí để đổi ca thì cho phù hợp.