Danh sách giáo viên coi thi tuần 42 năm học 2018 (07/07/2018)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giáo viên chú ý ca thi của từng học phần và đi đúng giờ.