Lịch học các lớp liên thông khoá 4 tuần 1 (ngày 6,7/10/2018) và tuần 2 (ngày 13,14/10/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Giải phẫu X quang (Giảng đường C11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn (C12).
  • Lớp Hộ sinh liên thông khoá 4: Quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn (C12).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Hoá học (Giảng đường C13).