Danh sách sinh viên đăng ký thi lại-học lại-Học kỳ I-2018-2019

Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách các sinh viên đã đăng ký. Sinh viên nào cần chỉnh sửa, bổ sung đến Phòng Đào tạo vào chiều thứ hai, 8 tháng 10 năm 2018. Sau đó Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nữa.

Xem danh sách tại đây