Danh sách Sinh viên khối Trung cấp thi Tốt nghiệp môn Chính trị tháng 10/2018

Sinh viên phải hoàn thành các khoản nộp trước 17h00 thứ 6 (12.10.2018).

Danh sách xem tại đây.