Danh sách thi lại-học lại Học kỳ I năm học 2018-2019

Sau khi sinh viên đăng ký Phòng Đào tạo đã xem xét từng trường hợp. Sinh viên lưu ý:

1. Sinh viên đã học, có danh sách dự thi (không bị cấm thi) nhưng sau khi thi điểm tổng kết không đạt, hoặc vắng thi có phép mới được xét thi lại.

2. Sinh viên có điểm tổng kết học phần đã đạt, nay muốn cải thiện điểm phải đăng ký học lại (không cho phép chỉ thi lại để cải thiện điểm).

3. Sinh viên nợ các học phần thực hành phải học lại, vì học phần thực hành không có thi kết thúc học phần.

4. Sinh viên có thắc mắc phải đến trực tiếp Phòng Đào tạo vào chiều thứ sáu tuần này, 12 tháng 10 năm 2018.

5. Phòng Đào tạo sẽ lên lịch thi lại vào thứ hai tuần sau.

6. Tùy theo số lượng đăng ký học lại ở mỗi học phần, việc tổ chức lớp cho riêng các sinh viên học lại có thể có hoặc không. Trước mắt Phòng Đào tạo đã phân lịch học cho các sinh viên còn nợ, hoặc chưa học các môn chính trị (Mác Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng CS VN) vào các buổi thứ bảy, các em xem trên lịch chi tiết.

Xem danh sách chi tiết tại đây.