Danh sách Sinh viên Cao đẳng được xét công nhận Tốt nghiệp đợt Tháng 10/2018

Sinh viên xem tổng số tín chỉ đăng ký, đến Phòng Tài chính-kế toán để hoàn thành các khoản nộp. Danh sách xét Tốt nghiệp xem tại đây.