Lịch thi lại cho các lớp chính quy

Từ tuần này sẽ bắt đầu thi lại các môn mà Sinh viên còn nợ và đủ điều kiện thi lại. Sẽ ưu tiên tổ chức thi trước với các môn có số sinh viên thi lại nhiều.

Lưu ý sinh viên phải nộp lệ phí thi lại theo quy định ở Phòng Tài vụ trước khi thi.

Lịch thi lại tuần này vào ngày chủ nhật 21-10, sinh viên phải đến phòng thi trước giờ thi 15 phút.

HP Số lượng Cas thi Giờ thi Phòng thi
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin I 32 1 7h00 D41-D42
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin II 53 2 8h15 D41-D42
Vi sinh ký sinh đại cương 36 3 9h30 D41-D42
Giải phẫu 1 18 3 9h30 Phòng máy
Hóa học 29 4 13h30 D41-D42
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 5 14h45 D41-D42
Chính trị 13 5 14h45 D41-D42
Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 12 5 14h45 D41-D42

Xem danh sách tại đây