Tổng hợp danh sách phòng thi lớp CĐ liên thông D2S, D2T ngày (20/10/2018)

Sinh viên xem dach sách tổng hợp chung phòng thi tại đây.

Sinh viên xem danh sách chi tiết các học phần tại đây.