Kết quả học tập toàn khóa ngành YSDK, DS, DDNha và khóa trước thi lại

Sinh viên xem chi tiết tại đây.