Thông báo về việc nộp học phí các lớp Cao đẳng năm 2, 3

Sinh viên xem danh sách chưa hoàn thành học phí tính đến HKII năm học 2017-2018, thì đến Phòng Tài chính – Kế toán để nộp. Danh sách chưa hoàn thành học phí xem tại đây.