Danh sách Sinh viên lớp D2S, D2T, X2 thi môn Bệnh chuyên khoa và Các loại sán đơn bào gây bệnh

Sinh viên tập trung tại Giảng đường C21 lúc 7h00 thứ 7 (03.11) để thi. Danh sách xem tại đây.