Lịch học các lớp Cao đẳng liên thông khoá 4 tuần 6 (ngày 10,11/11/2018)

Lịch học cụ thể:

  • Lớp Chẩn đoán hình ảnh liên thông khoá 4: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Giảng đường D11).
  • Lớp Điều dưỡng liên thông khoá 4: Chăm sóc bệnh truyền nhiễm (Giảng đường D12).
  • Lớp Hộ sinh, Xét nghiệm liên thông khoá 4: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Giảng đường D13).
  • Lớp Dược sĩ liên thông khoá 4: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Giảng đường D23).