Lớp học phần Thống kê Y học cho sinh viên năm 3

Các sinh viên năm 3 chưa hoàn thành học phần Thống kê Y học tập trung vào sáng thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018 tại giảng đường D23 để bắt đầu học. (Lưu ý lớp này chỉ dành cho sinh viên năm 3)