Tổng hợp danh sách Sinh viên CĐ liên thông khóa 3 và 4 dự thi tuần 12 (22/12/2018)

Sinh viên xem danh sách chung tại đây.

  • Danh sách dự thi học phần Hóa học, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi học phần Sinh học, xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng giảng đường đã được phân. Những sinh viên nào bị cấm thi hoặc không có giảng đường thi, Sinh viên liên hệ trực tiếp các khoa phụ trách hoặc giáo viên giảng dạy để được giải thích.