Kiểm tra lại mã sinh viên

Một số sinh viên, giảng viên nhầm lẫn mã sinh viên, đề nghị các sinh viên kiểm tra lại vì kết quả học tập… đều dựa trên mã sinh viên, không phải là họ tên hoặc bất cứ thông tin gì khác. Nếu có thắc mắc các em đến ngay Phòng Đào tạo.

Xem mã tại đây