Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ chính qui tuần 17 (21/01-25/01/2019)

Lưu ý: Các học phần dự thi trong tuần này chưa có danh sách dự thi sẽ được cập nhật sau.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SKCD, Xem tại đây

Danh sách dự thi học phần DDTC, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HVCH, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần CDXQ2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GDNK2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSLS2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần HSY, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nhi2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần KNGT, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh lý 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi rút gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi khuẩn gây bệnh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Luật y tế, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Giáo dục nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý chuyên ngành, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nội 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Cắt lớp điện toán, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Nha cơ sở, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hóa học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần DSKH, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần GPCN, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLHS, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BCK, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần BHCS Lớp Nha 8, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Dược lý 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần QLCT, xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bệnh học cơ sở các lớp Cao đẳng, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sinh học lớp CĐ S14, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần thực vật, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần SSCD, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần MRI, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Vi sinh ký sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sàng lọc trước sinh, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Sán đơn bào, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Kỹ thuật dự phòng nha khoa 2, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Anh văn 1, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Bảo trì máy, Xem tại đây.

Danh sách dự thi học phần Hộ sinh nâng cao, Xem tại đây.