Kết quả thi học kỳ I-Năm học 2018-2019-Các lớp chính quy

Sau đây là kết quả thi học kỳ vừa qua và lịch thi lại cho các lớp chính quy. Các sinh viên năm 3 đang đi thực tế tốt nghiệp còn nợ học phần, đủ điều kiện thi lại (không thuộc diện học lại) xem lịch thi và đăng ký trước ngày thi với Phòng Đào tạo. Sinh viên thi lại cần nộp lệ phí theo quy định tại Phòng Tài vụ trước ngày thi.

Sinh viên sẽ thi lại tại Phòng đọc bên cạnh Phòng khảo thí với thi tự luận và Phòng máy với thi trắc nghiệm. Cas thi có thể thay đổi (trong một buổi sáng hoặc chiều) trong trường hợp Phòng khảo thí cần gộp lại để tiện việc coi thi, nhưng ngày thi và buổi thi sẽ không đổi. Sinh viên lưu ý để dự thi.

Xem kết quả (cần đăng nhập với tài khoản @cdytqn.edu.vn mà Phòng Đào tạo đã cấp cho từng sinh viên).

Điểm thi và điểm tổng kết

Lịch thi lại