Danh sách và thời gian chính thức dự thi lại lần 2 chính qui (14/02-15/02/2019)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: * Phòng Khảo thí đề nghị sinh viên xem rõ thời gian thi và học phần dự thi của mình để khỏi bị nhầm lần thời gian thi của các học phần khác

  • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí để được giải thích.