Lịch học tuần đầu HK II-2018-2019

Phòng Đào tạo tạm thời lên lịch học cho tuần sau, tuần 21, là tuần đầu của học kỳ II, năm học 2018-2019 (tên môn học xem ở sheet Chuong trinh)

Xem lịch tuần 21 tại đây