Lớp học phần bổ sung Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 cho sinh viên CĐ năm cuối

Sinh viên cao đẳng năm cuối còn nợ học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 tập trung tại Giảng đường C23 vào lúc 7h30 sáng thứ Hai (17 tháng 6) để đăng ký và bắt đầu học luôn.