Tổ chức bảo vệ Sáng kiến, Đề cương, Đề tài NCKH

Phòng QLKH-ĐN kính mời toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường tham dự ngày bảo vệ Sáng kiến, Đề cương, Đề tài NCKH vào lúc 7h30, thứ Tư, ngày 17/07/2019 tại HT Lớn-Tầng 4- Bệnh viện Trường. Riêng HĐSK và HĐ xét duyệt họp vào lúc 7h00 cùng ngày.

Trân trọng