Danh sách sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 3,4 dự thi các học phần ngày 27-28/07/2019.

 • Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian, giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.
 • BCK lớp D3S-D3T. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CDDXQ1 lớp C4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • CSPN lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • ĐBCL lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • MDH lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NHI 1 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • XQNC lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DSKH lớp H4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • TKYH lớp D3S-D3T-H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • VKGB lớp X3S-X4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • YHHN lớp C3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • DLY2 lớp S4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NG2 lớp D4S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • NCKH lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • KNT lớp S3T1-S3T2-S3S1-S3S2. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • QLHS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.
 • SSTS lớp H3S. Xem danh sách dự thi tại đây.