Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông ngày 3/8/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Các lớp liên thông dự thi ca 1 bắt đầu lúc 7H15. Do đó giáo viên có mặt tại Phòng Khảo thí trước 10 để nhận bài thi.