Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc HP tuần 45 từ ngày 05/08-09/08/2019

Các HP thi ngày Thứ 2 (05/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 3 (06/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 4 (07/08/2019):

  • DLDC lớp D13, Xem danh sách tại đây.
  • DLDC lớp C05, C06, D12, H06, N9, Y21, Xem danh sách tại đây. Danh sách các lớp C05,C06 và H06 sẽ cập nhật sau

Các HP thi ngày thứ 5 (08/08/2019):

Các HP thi ngày thứ 6 (09/08/2019):

Lưu ý: Phòng Khảo thí đã phân lịch chi tiết như trên. Đề nghị sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên sau này không được giải quyết.