Danh sách sinh viên CĐ liên thông dự thi tuần 47 ngày 24/08/2019

Danh sách giáo viên coi thi CĐ chính qui tuần 46 năm học 2018-2019 từ ngày 12/08-23/08/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên chính qui dự thi ca 1 bắt đầu lúc 7H00. Do đó giáo viên có mặt tại Phòng khảo thí lúc 6H50 để nhận đề thi ( cả hai hình thức thi: PM). Giáo viên thực hiện theo sự phân chia mọi sự thay đổi cá nhân giáo viên tự sắp xếp.

 

 

Danh sách sinh viên chính qui dự thi các học phần tuần 46 từ ngày 12/08-23/08/2019

Các học phần thi ngày thứ 2 (12/08/201):

Các học phần thi ngày thứ 3 (13/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 4 (14/08/2019):

Các học phần  thi ngày thứ 5 (15/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 6 (16/08/2019)

Các học phần thi ngày thứ 7 (17/08/2019):

Các học phần thi thứ 2 (19/08/2019)

  • XBBH lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 4 (21/08/2019)

  • NoiYHCT lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 6 (23/08/2019)

  • CC lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….