Thông báo về việc tổng hợp giờ KH 2018-2019 và đăng ký mới nhiệm vụ KH 2019-2020

Kính gửi các thầy, cô cùng toàn thể CBVC nhà trường!

  • Phòng sẽ gửi thông báo và các mẫu đính kèm qua email các Trưởng, Phó Khoa/Phòng/BM. Các thầy cô vui lòng phổ biến lại cho toàn thể thành viên được biết.
  • Trân trọng!