Danh sách giáo viên coi thi CĐ chính qui tuần 46 năm học 2018-2019 từ ngày 12/08-23/08/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên chính qui dự thi ca 1 bắt đầu lúc 7H00. Do đó giáo viên có mặt tại Phòng khảo thí lúc 6H50 để nhận đề thi ( cả hai hình thức thi: PM). Giáo viên thực hiện theo sự phân chia mọi sự thay đổi cá nhân giáo viên tự sắp xếp.