Họp lớp đầu học kỳ I-2019-2020

Các lớp họp cùng giáo viên chủ nhiệm vào sáng thứ Hai. 30 tháng 9 năm 2019. Nội dung: Giáo viên chủ nhiệm phát bảng điểm cho sinh viên (đối với các lớp năm 2, năm 3) và nhận phản hồi từ sinh viên để báo Phòng Đào tạo giải quyết và/hoặc sinh hoạt lớp theo các nội dung thường quy.

Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết thắc mắc về kết quả học tập cho các sinh viên vắng mặt.

Giờ họp và giảng đường phân công như sau:

LỚP CAS 1 (7h30-9h00) CAS 2 (9h00-10h30)
D12A C11
D12B C12
D13 C13
D14 C21
N8 C22
Y20 C31
Y21 C32
H5 C33
H6 D11
H7 D12
Cô đỡ thôn bản 2 D13
Cô đỡ thôn bản 3 D21
X11 D22
X12 D23
X13 D31
C5 D32
C6 D33
C7 C11
S5A C12
S5B C13
S5C C21
S5D C22
S5E C23
S6A C31
S6B C32
S7A C33
S7B D11
NHA1A D12
NHA1B (N9) D13
Y22 D21