Danh sách giáo viên coi thi tuần 4 kỳ I năm học 2019-2020 (05/10/2019)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu dự thi lúc 7H30. do đó giáo viên có mặt tại Phòng Khảo thí lúc 7H20 để nhận bài thi.