Danh sách sinh viên CĐ liên thông lớp D3T,D3S và S3 dự thi các Học phần TAT,CSTD,MAR và QLTTT tuần 5 năm học 2019-2020 (12/10/2019)

  • Học phần TAT lớp D3S,D3T, xem tại đây.
  • Học phần CSTD lớp D3S,D3T, xem tại đây.
  • Học phần MAR lớp S3S1, S3S2, S3T1, S3T2, xem tại đây.
  • Học phần QLTTT lớp S3S1, S3S2, S3T1, S3T2, xem tại đây.