Danh sách sinh viên CĐ liên thông khóa 3 dự thi lại lần 2 (19/11/2019)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Để đảm bảo thời gian dự thi, sinh viên đi đúng giờ và giảng đường đã phân. Mọi sai sót của sinh viên sau này không được giải quyết.

Phòng Khảo thí