Toàn trường nghỉ học đến hết 03-05

Theo công văn số 2140/UBND-KGVX ngày 17/04/2020 của UBND Tỉnh Quảng Nam, sinh viên toàn trường nghỉ học cho đến hết ngày 03-05-2020.