Danh sách sinh viên dự thi kết thúc HKI-2020, từ ngày (18/5-22/5/2020)

Danh sách dự thi (thứ 2) ngày 18/5/2020:

Danh sách dự thi (thứ 3) ngày 19/5/2020:

Danh sách dự thi (thứ 4) ngày 20/5/2020:

Danh sách dự thi (thứ 5) ngày 21/5/2020:

  • Y học cổ truyền, xem danh sách tại đây.
  • Giải phẩu 1, xem danh sách tại đây. Riêng ca 3 thi giải phẩu 1 chuyển qua chiều thứ 6 (22/5/2020)
  • Giáo dục pháp luật, xem danh sách tại đây.
  • Quản trị kinh doanh- Maketting, xem danh sách tại đây.
  • Tin học (Phòng thực hành ngày 21/5/2020), xem danh sách tại đây.

Danh sách dự thi (thứ 6) ngày 22/5/2020:

  • Anh văn, xem danh sách tại đây.
  • Giáo dục chính trị, xem danh sách tại đây.
  • Tin học (Phòng thực hành ngày 22/5/2020), xem danh sách tại đây.