Lịch và danh sách dự thi kết thúc học kỳ I (2019-2020) Dành cho sinh viên Lào

Các em sinh viên Lào xem đúng thời gian và giảng đường đã phân chia.

1/ Lịch thi tổng quát sinh viên xem tại đây.

2/ Danh sách phòng thi sinh viên xem tại đây.