Danh sách sinh viên Lào dự thi kết thúc học phần sinh lý, sinh lý 2 (24/08/2020)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

Lưu ý: Các em dự thi đi đúng thời gian và ca thi đã phân chia nhằm đảm bảo đúng qui định theo giản cách.