Thời gian thi Học kỳ II năm học 2019-2020 cho các lớp chính quy

Thời gian thi HKII cho các lớp chính quy: 02 tuần từ 05/10/2020 đến 17/10/2020.

Thời gian thi lại HKI cho các lớp chính quy: 01 tuần từ 19/10/2020 đến 24/10/2020.