Danh sách lớp CĐ liên thông D4S dự thi các HP: NHI, NCKH, CSUT, CSTD (03/10/2020)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã được phân.