Phòng khảo thí thông báo: thời gian dự thi kết thúc học phần học kỳ II (2019-2020) các lớp Cao đẳng chính qui

Sinh viên lưu ý: Các học phần còn lại sẽ được cập nhật sau do đó sinh viên phải thường xuyên cập nhật website để theo dõi lịch thi các học phần còn lại.

  • Sinh viên xem thời gian dự thi các học phần tại đây.
  • Danh sách sinh viên dự thi ngày 5/10/2020, xem tại đây.
  • Danh sách sinh viên dự thi ngày 6/10/2020, xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 7/10/2020, Xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 8/10/2020, Xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 9/10/2020, Xem tại đây.