Danh sách sinh viên các lớp chính qui dự thi HKII- 2019-2020 (5-9/10/2020)

Sinh viên xem danh sách tại link dưới:

  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 5/10/2020, xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 6/10/2020, xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 7/10/2020, Xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 8/10/2020, Xem tại đây.
  •  Danh sách sinh viên dự thi ngày 9/10/2020, Xem tại đây.