Danh sách lớp D4S, X4, S4S,C4S liên thông dự thi các học phần (10-11/10/2020)

Danh sách phòng thi các học phần sinh viên xem ở dưới.

1/ Các học phần dự thi ngày 10/10/2020.

 • Danh sách dự thi học phần TKYH C4S, D4S, S4S và X4, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần LaoKhoa D4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần KTD S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần XQNC C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần DC S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần YHHNXT C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần TAT D4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần QLTT S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần MRI C4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần LSDD D4S, xem tại đây.

2/ Các học phần dự thi ngày 11/10/2020.

 • Danh sách dự thi học phần MAR S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần DCT S4S, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi học phần KNT S4S, xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên đi đúng thời gian và giảng đường đã phân chia.