Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc học phần HKII từ (12-16/10/2020)

1/ Thời gian dự thi các học phần, xem tại đây.

2/ Danh sách phòng thi chi tiết vào các ngày sinh viên xem ở dưới:

  • Danh sách phòng thi ngày 12/10/2020, xem tại đây.
  • Danh sách phòng thi ngày 13/10/2020, xem tại đây.
  • Danh sách phòng thi ngày 14/10/2020, xem tại đây.
  • Danh sách phòng thi ngày 15/10/2020, xem tại đây.
  • Danh sách phòng thi ngày 16/10/2020, xem tại đây.