Phòng Khảo thí thông báo đến các sinh viên về tổ chức thi các học phần ngày 12/10/2020.

Phòng khảo thí thông báo đến các sinh viên: Lịch thi ngày 12/10/2020 (hoãn thi do bão) nay được tổ chức thi lại vào ngày 19/10/2020.

Sinh viên xem danh sách Phòng thi tại đây.